Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az intézmény:         Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
neve,székhelye:      8105. Pétfürdő, Liszt F. u. 17.      
e-mail címe:              panelkucko.ovoda@gmail.com
képviseli:                   Némethné Tolnai Mónika 

Az intézmény fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti szerve:

                                               Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Az intézmény adatvédelmi tisztviselője:

Név:                                       Gerlang Ferenc
Elérhetőségei:                     telefon 06-30/6870-543
                                               e-mail: iroda@gerlang.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel (honlap: ………………………………….), illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg, az értesítés módja az intézmény központjában és telephelyein való kifüggesztés.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A gyermekhez köthető és kezelt személyes adatok köre
Törvény alapján nyilvántartott adatok:
gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
OM azonosító
szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma
a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok
sajátos nevelési igényű gyermek fogyatékosságára vonatkozó adatok
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok
gyermekbalesetre vonatkozó adatok
A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

Az adatok továbbíthatók:
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeitől a nevelési- oktatási intézménynek, illetve vissza
az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának
a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, és vissza
a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából
a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
Adatkezelés az intézményben
A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottakat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés tekintetében a szülő írásban felmentést ad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek érdekében végzett megbeszélésre. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek e törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.

A közoktatási intézmények a gyermekek személyes adatait csak pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek és ifjúságvédelmi célból, óvoda-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban, a büntethetőség és felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.  A pedagógus, illetve a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényre tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adat továbbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.

Adat továbbításra csak jogszabályi felhatalmazás alapján, az abban rögzített adattartalommal és mértékben, az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.

Az intézmény külső adatfeldolgozót nem alkalmaz.

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. A 16 év alatti gyermekek önkéntes adatszolgáltatását csak a szülői, vagy gyámsági jogokkal rendelkező személy teheti meg.

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA
Az intézmény tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk a részünkre adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben olyan személy személyes adata is megadásra kerül, mellyel az intézménynek egyéb kapcsolata nincs (pl. nagyszülő nevének és elérhetőségének megadása a gyermek elvitele miatt), azt az intézmény a az érintett személy létfontosságú érdeke jogalapon fogja kezelni.

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés miatti hozzájáruló nyilatkozat megadása az eset sürgőssége miatt nem megoldott (pl. szülő telefonon jelzi, hogy aznap egyéb problémák miatt gyermekéért más, írásban eddig be nem jelentett személy megy), a telefoni bejelentésről az azt átvevő óvodai dolgozó feljegyzést tesz.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);


 ADATKEZELÉSI FOGALMAK
 A közoktatás információs rendszere

A közoktatás információs rendszere- központi nyilvántartás keretében fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek adatokat tartalmaz. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérésére, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett adható ki.

A közoktatás információs rendszerébe kötelesek adatot szolgáltatni az intézmények az előírásoknak megfelelően.

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679  rendelet alkalmazásában:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLAT
Az Érintett a megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
kérheti adatainak helyesbítését,
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

Fentieken túl rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 25 napon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás költsége
Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Emiatt szükséges, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt egyértelműen tudja azonosítani, hogy az érintett kéri a tájékoztatást.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú kérelemmel.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatosan az intézmény, annak vezetése, valamint az adatvédelmi tisztviselő ad további tájékoztatást.

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu,
telefon  +36-1-391-1400,
honlap: www.naih.hu

 

 

Hol fogunk találkozni?

Jól felszerelt, és biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket

Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda

© 2019 - Minden jog fenntartva